top of page

התאמות

ההתאמות מאפשרות לתלמידים עם לקויות למידה לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו ללא המגבלות הנובעות מהלקות. כלומר, ההתאמות מאפשרות לתלמיד עם לקות הלמידה להביא לידי ביטוי את ידיעותיו על בסיס שיוויון הזדמנויות ואינן מעניקות יתרון לתלמיד עם לקות הלמידה על פני תלמיד שאינו מקבל התאמות.

 

ההתאמות מיועדות לתלמידים שקשייהם בתפקוד הלימודי הם על רקע של לקויות למידה ואינם נובעים מגורמים אחרים כגון חסך חינוכי-סביבתי, ביקור לא סדיר, העדר מוטיבציה ומכוונות עצמית ללמידה, הוראה לא מתאימה ועוד.

 

אופי ההתאמה נקבע על פי הקשיים הספציפיים שאובחנו אצל התלמיד. קשיים אלה הם אבני נגף להצלחה בביצוע הבחינות ופוגעים ביכולתו של התלמיד לבטא את הישגיו.
 

ההתאמות בתנאי הבחינה מחייבות תרגול, אימון והערכה במטרה לבדוק את מידת יעילותן בקידום ההישגים של תלמידים עם לקויות למידה.

 

חשוב לציין כי לעיתים ההתאמות שהומלצו באבחון אינן יעילות עבור התלמיד ובמקרה כזה חשוב לציין זאת בפני גורמים בבית ספר שיכולים ליצור קשר עם המאבחנת וליידע אותה בחוסר היעילות.

*נהלים בנושא התאמות משתנים מעת לעת. יש להתעדכן באתר משרד החינוך.

bottom of page