top of page

ההתאמות בתנאי ההיבחנות באות לידי ביטוי בכמה אופנים: 

  1. שינויים באופן הצגת הבחינה לתלמיד: הבחינה מוגשת באופן שתאפשר לתלמיד להבין את מטלות הבחינה (מה נדרש ממנו) על אף מגבלות הלקות, כגון הקראת שאלות, מתן קלטת או מתן שאלון בחינה עם דפוס מוגדל.  

  2. שינויים באופן מתן התשובות על ידי התלמיד: השינויים מאפשרים לתלמיד לענות על
    הבחינה בדרך שלקות הלמידה לא תפגע בהערכת ידיעותיו, כגון התעלמות משגיאות כתיב, הכתבה לבוחן ניטראלי ושכתוב בשל כתב יד שאינו קריא דיו.

  3. שינויים בהקצאת הזמן: תלמיד שקצב הביצוע שלו איטי מגורמים שונים הנובעים מלקות הלמידה, מקבל תוספת זמן.

  4. שינויים במהות הבחינה: מצמצמים לתלמיד את החומר לבחינה או בוחנים אותו בעל פה.

bottom of page