top of page

מה צוות בית הספר, התלמידים וההורים מקבלים במסגרת התכנית?

בעזרת התכנית, צוותי החינוך בבתי הספר רוכשים ידע וכלים המסייעים להם לספק לכלל התלמידים תנאים המקדמים תפקוד לימודי-רגשי-חברתי לצד התמקצעות ביכולת לבצע מעקב ולאתר את התלמידים המתקשים, להסב את תשומת לב ההורים ולעבוד עם תלמידים אלו בפורמט קבוצתי אחת לשבוע במשך שנתיים. 

התלמידים מקבלים במסגרת התכנית מפגש שבועי שכולל למידה חוויתית והקניית כלים להתמודדות. תכני התכנית מתמקדים בחיזוק גורמי הגנה וחוסן: מודעות עצמית, מכוונות עצמית, יכולות תכנון, ארגון, סדר, בקרה, תקשורת בינאישית יעילה, וויסות רגשי, עצמאות בלמידה, זיהוי סגנון הלמידה, סנגור עצמי, קבלת החלטות.

ההורים מקבלים הכוונה כיצד לתמוך בילדיהם ברמה המשפחתית - התמודדות פעילה ואפקטיבית עם אתגרים ותמיכה בתהליך הטמעת המיומנויות הנרכשות בתכנית.

כיצד לייצר רשת תמיכה עבור ילדים תוך עבודת צוות משותפת עם ביה"ס – ביצוע מעקב צמוד אחר תפקוד ילדיהם, יצירת תקשורת יעילה עם הצוות החינוכי, בניית תכנית עבודה התואמת את צרכי התלמיד ומחזקת את תחושת השייכות לביה"ס.

כאשר תנאים אלו מתקיימים, התלמידים זוכים לסביבה בית ספרית ומשפחתית מוגנת ובטוחה המאפשרת להם להגיע להישגים לימודיים טובים, להשתלב חברתית ולפתח תחושת מסוגלות אישית כתלמידים.

bottom of page