top of page

על איזה תכנים עובדים בכל שכבת גיל?

בכתות א'-ב', עם הכניסה לבית הספר, התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות שיתמכו בתהליך ההסתגלות אל המסגרת הבית ספרית ויקדמו מוכנות ללמידה והתפתחות לתפקוד תלמידאי עצמאי. בשלב זה התכנית מועברת לכלל הכיתה על ידי המחנכת.

בכתות ג'-ד', התכנית מתמקדת בחיזוק היכולת ללמוד מתוך מודעות עצמית לסגנון הלמידה האישי, חיזוק אסטרטגיות התארגנות וניהול זמן, ויסות רגשי, הפעלת פיקוח ובקרה בתהליכי הלמידה וניהול תקשורת בינאישית יעילה.  בשלב זה התכנית מועברת לכלל הכיתה על ידי המחנכת וניתן מענה נוסף לתלמידים המציגים קושי בהפנמת תכני השיעור.

בכתות ה'-ו', התכנית מתמקדת בתלמידים שאותרו עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב ועובדת עמם באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק מיומנויות רגשיות-חברתיות-לימודיות שיסייעו להן להתמודד טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם המעבר הצפוי לחט"ב.

בכתות ז', עם הכניסה לחט"ב, התכנית מתמקדת בהקניית מיומנויות ואסטרטגיות שיתמכו בתהליך ההסתגלות של כלל התלמידים לחט"ב. התכנית מקנה מיומנויות לקידום תפקוד עצמאי כתלמיד והשתלבות חברתית. הצוות החינוכי מקיים מעקב אחר תפקוד התלמידים ומאתר תלמידים שיוכלו להפיק תועלת מעבודה קבוצתית אינטנסיבית במהלך כתות ח'-ט'.

בכתות ח'-ט', התכנית מתמקדת בתלמידים המתמודדים עם לקויות למידה ו/או הפרעות קשב ועובדת עמם באופן קבוצתי וייעודי על חיזוק מיומנויות רגשיות-חברתיות-לימודיות שיסייעו להן להתמודד טוב יותר עם לקות הלמידה/הפרעת הקשב ויכינו אותם לקראת ההתמודדות עם המעבר הצפוי לתיכון.

bottom of page