top of page

קומורבידיות 

קיימת הטרוגניות במורכבות ובהיקף של לקויות למידה והפרעות ריכוז וקשב.

לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז הן שתי תופעות שונות שלעיתים קרובות יופיעו יחד אצל הילד/ה, ויש ביניהם מתאם גבוה – כשהאחת ישנה פעמים רבות גם השנייה נמצאת.

שתי תופעות אלה, לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז, מתבטאות פעמים רבות בשילוב עם הפרעות נוספות רגשיות, התנהגותיות, חברתיות.

ילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז נוטים לפתח חרדת ביצוע ומתקשים ביישום התפקודים הניהוליים (תכנון, ארגון, ויסות רגשי, פתרון בעיות, זיכרון עבודה). אלה משפיעים  הן על יעילות הלמידה והן על איכות הקשרים החברתיים שלהם.

איך מזהים?

בגילאים צעירים, עוד בטרם אובחנה הפרעה ילדים יכולים להפגין:

 • פעלתנות יתר

 • קשיי שינה

 • סף גירוי נמוך

 • קושי להסתגל  לשינויים

 • קושי בוויסות  עצמי (בהתאם למצופה בגיל ההתפתחותי).

עם הכניסה לביה"ס ילדים יכולים להפגין:

 • קשיים להתרכז לאורך זמן

 • קושי ברכישת מיומנויות היסוד (קריאה, כתיבה, חשבון)

 • קושי בלמידה עצמאית

 • קשיי הסתגלות

 • בעיות התנהגות

 • מופנמות חברתית
   

התסמינים, כפי שנכתב קודם לכן, מופיעים בד"כ כבר בשנות הילדות המוקדמת ולכן הם משפיעים לרוב גם על התחום החברתי, ההתנהגותי  והרגשי.

קיימת חשיבות רבה לדייק האבחנה המבדלת בין לקות למידה, הפרעות ריכוז וקשב ובין קשיים אחרים כגון לקויות ראיה/שמיעה,  הפרעות נוירולוגיות, הפרעות נפשיות.

bottom of page