top of page

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) פותחה מתוך רצון לבנות מודל עבודה כוללני המתאים לילדים ולמתבגרים המתמודדים עם לקויות למידה וקשב ולהורים, אנשי החינוך והטיפול המלווים אותם. התכנית פותחה מתוך שיתוף פעולה בין המרכז הבינתחומי הרצליה, המוסד לביטוח לאומי, משרד החינוך, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, עיריות ורשויות מקומיות. את התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה. 

מתוך הניסיון החינוכי והקליני שהצטבר ומתוך המחקר בתחום, התפתחה ההבנה כי יש לבסס את מודל העבודה על מס' צירים מרכזיים:

א. התייחסות אינטגרטיבית לקשר ההדדי בין היבטים רגשיים להיבטים לימודיים.

ב. מיקוד בהקניית מיומנויות הבונות גורמי הגנה וחוסן המקדמים התפתחות טובה לאורך מעגל החיים.

ג. חשיבותו וכוחו של קשר בינאישי.

ד. חשיבות הקשר ההדדי בין מחקר לשדה (תרגום ידע מחקרי לעבודה יישומית).  

 

בנוסף לצירים תיאורטיים-ישומיים אלו, התפיסה שמנחה את פיתוח תכנית א.י.ל הינה שכדי להוביל שינוי משמעותי, יש לגייס לצורך התהליך את הגופים המרכזיים הפועלים בתחום. מתוך תפיסה זו נעשתה ב 2007 פנייה לאגף לקויות למידה וקשב, שפ"י, משרד החינוך, לקרן למפעלים מיוחדים באגף הקרנות של המוסד לביטוח לאומי, לעיריות ולרשויות מקומיות. גופים אלו והאנשים העומדים בראשם, הפכו לשותפים מלאים וקידמו את ההבנה אודות צרכי מערכת החינוך וכיצד ניתן לפתח את מודל העבודה באופן אקולוגי ובר-קיימא, התואם צרכים של מגזרים שונים בחברה הישראלית.

בשלב הראשון נבנה מודל לעבודה פרטנית-משפחתית ולעבודה מערכתית-בית ספרית, לתלמידי חט"ב המתמודדים עם לקויות למידה והפרעות קשב. בהמשך, מתוך המשוב שעלה מאנשי החינוך ומהמשפחות, וממצאי המחקר המלווה את התכנית, התפתחה ההבנה כי הבסיס התיאורטי ותרגומו היישומי, מתאימים לכלל התלמידים ולא רק לאלו המתמודדים עם לקויות למידה וקשב. 

מתוך כך צוות היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי, פיתח את תכנית א.י.ל לכדי תכנית המיועדת  לכלל התלמידים, מכתה א' ועד כתה ט' תוך מיקוד בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב.  בכל שכבת גיל לתכנית מטרות ייעודיות, בהתאם לשלב ההתפתחותי של הילד ולמאפייניו האישיים. 

התכנית מותאמת באופן ייחודי לכל קהילה, בי"ס, מורה, תלמיד ומשפחתו.

bottom of page