top of page

ההתאמות מחולקות לשלוש רמות על פי היקף השינויים החלים במתכונת הבחינה:

רמה 1: הארכת זמן הבחינה בכתב בשיעור של 25%, התעלמות משגיאות כתיב, שעתוק הבחינה, הגדלת שאלון הבחינה, דף נוסחאות מורחב.

התאמות אילו אינן פוגעות במהות הנמדדת ע"י הבחינה. להתאמות אלו אין השפעה על נבחנים שאין להם ליקויי למידה. דהיינו - מתן ההתאמה למי שאין להם ליקויי למידה אינו משפר את הישגיהם. לעומת זאת, ההתאמות עשויות לסייע לנבחנים בעלי ליקויי למידה לשפר את הישגיהם. ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי בלבד.

רמה 2: הקראת שאלון הבחינה ע"י קורא נייטרלי, באנגלית - השמעת שאלון הבחינה ו/או הקלטת התשובות של הנבחן, שימוש במילונית אלקטרונית באנגלית.

התאמות אלו עלולות לפגוע באופן חלקי במהות הנמדדת ע"י הבחינה והן מתייחסות בעיקר לשינויים בתנאי הבחינה אך לא בתוכנה. ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון דידקטי או על אבחון משולב (פסיכו-דידקטי).

רמה 3: המרת בחינה במתמטיקה או במקצוע מדעי אחר (ביולוגיה, כימייה, פיזיקה) ברמה של 2 או 3 יחידות לימוד, שאלון בחינה מותאם ובחינה בעל-פה.

התאמות אלו משנות את המהות הנמדדת ע"י הבחינה ומתייחסות לשינויים הן בתנאי הבחינה והן בתוכנה. לפיכך ההתאמות ברמה זו ניתנות במקרים מיוחדים בלבד, שבהם ההתאמות ברמה 1 ו-2 אינן יעילות דיין. ניתן לאשר התאמות אלו בהסתמך על אבחון משולב (פסיכו-דידקטי).

bottom of page