top of page

יחסים בין אישיים

             

יחסים בין־אישיים מתייחסים לקשרים קרובים שלנו עם אחרים.

אצל נערים הכוונה היא ליכולתם לנהל מערכות יחסים עם חבריהם בקבוצת השווים ועם דמויות מרכזיות נוספות בחייהם דוגמת הורים, משפחה, מחנכת, מאמנת ומדריכה. מערכות יחסים אלו משפיעות על מצב רוחם של הנערים, על יכולת הריכוז שלהם ועל המוטיבציה שלהם להשקיע בלימודים, באימונים, בתנועת הנוער או בכל תחום אחר מרכזי בחייהם.

כאשר היחסים הבין־אישיים הם קרובים ותומכים ומאופיינים באמון, קבלה, זמינות והכלה, יש לכך השפעה חיובית על תפקודם של הנערים. בין היתר הם מסייעים להם בהתמודדות טובה יותר עם קשייהם הלימודיים ותורמים למצב רוח חיובי.

כאשר היחסים הבין־אישיים הם מרוחקים, מנוכרים, שיפוטיים ונעדר מהם אמון, יש סיכוי רב יותר כי הנערים יחוו קושי בהתמודדות עם האתגרים והקשיים הלימודיים העומדים בפניהם ומצב רוחם יהיה פחות טוב.

משולש א.י.ל ממשיג את הקשרים שבין התפקוד הלימודי, מצב הרוח והיחסים הבין־אישיים עם ילדים ומבוגרים. התלמידים למדו על כל אחד מקודקודי המשולש ועל יחסי הגומלין ביניהם. הבנת הקשרים הללו התאפשרה בעזרת פעילויות, סיפורים אישיים וחוויות שונות.


 

 

 

 

 

בין האסטרטגיות והמיומנויות המסייעות בתחום יחסים בין־אישיים שילמדו בתכנית א.י.ל:

  1. הבנת חשיבותן של מערכות יחסים בין־אישיות והכרת הקשר וההשפעה ההדדית בין למידה, מצב רוח ויחסים בין־אישיים, לחיוב ולשלילה.

  2. מודעות למערכות היחסים המשמעותיות של הנער בחייו בעזרת מיפוי מעגלי קרבה.

  3. הבנה כי לכל אחד מאיתנו יכולות להיות מערכות יחסים בין־אישיות קרובות שמשפיעות עלינו לחיוב, לצד מערכות יחסים קרובות שמשפיעות עלינו לרעה.

  4. כיצד להיעזר ולהשתמש באנשים הקרובים אלינו לתמיכה לימודית, רגשית וחברתית.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא יחסים בין אישיים:

  • שאלו את ילדכם על משולש א.י.ל, בקשו ממנו לתת דוגמות ליחסים שבין קודקודי המשולש, ותנו אף אתם דוגמות מחוויותיכם האישיות, למשל – כשמכעיסים אותי בעבודה, אני לפעמים הופך עצבני ומגיב בכעס גם לחבריי לעבודה.

  • שקפו לילדכם כאשר אתם מבחינים בהשפעה של קודקוד אחד על אחר. הכוונה למשל למקרים בהם חווית למידה או אירוע שקרה עם חבר או מורה מושפע או משפיע על הקודקודים האחרים.

  • מעגלי קרבה: חשוב שתשוחחו עם ילדכם על הדמויות שהוא מחשיב כמשמעותיות עבורו תוך הבהרה כי דמות משמעותית יכולה להשפיע עלינו הן לחיוב והן לשלילה.

  • שתפו את ילדכם בדמויות שהשפיעו עליכם לחיוב ולשלילה, ובדרך בה התמודדתם עם הדמויות שהשפעתן הייתה פחות חיובית.

  • אפשרו לו לבחור באילו תחומים להיעזר בכם, למשל להתייעץ עמכם על נושאים ספציפיים, להציב מטרה וכו'.

מידע נוסף בנושא יחסים בין אישיים:

bottom of page