top of page

סנגור עצמי

             

סנגור עצמי הוא יכולתו של האדם לייצג את עצמו, לעמוד על מימוש זכויותיו ולגייס עזרה ממישהו אחר. יכולת זו מאפשרת ליחיד, ובכלל זה לילדכם, לדבר בשם עצמו, לקחת אחריות על חייו ולהתמודד עם הקשיים בהם הוא נתקל בבית הספר ומחוצה לו. נערים היודעים כיצד לסנגר על עצמם באופן שמכבד את האחר מקבלים מענה טוב יותר לצרכיהם ויכולים להשפיע יותר על סביבתם.

ישנם כמה שלבים בתהליך הסנגור. השלב הראשון מתייחס להבנה ולמודעות האישית של הנער לגבי רצונותיו. השלב השני כולל את תיאור ופירוט הקושי בו הוא נתקל, והשלב השלישי מתייחס להצגת הפתרון הטוב ביותר עבורו לאותו הקושי או בעיה.

אסטרטגיות ומיומנויות מסייעות בתחום סנגור עצמי הנלמדות בתכנית א.י.ל:

לימוד שלבי הסנגור העצמי: מטרה (מה אני רוצה להשיג), פירוט והסבר הקושי, והצגת הפתרון.

למשל, אם המטרה היא קבלת תוספת זמן בבחינה, סנגור עצמי של התלמיד למורה יראה כך:

״חשוב לי מאוד להצליח בבחינה, בגלל שקצב הקריאה שלי מאוד איטי ואני מוסח בקלות, לוקח לי יותר זמן לסיים דברים לעומת תלמידים אחרים, אם אוכל לקבל תוספת זמן במבחן, יש סיכוי גבוה יותר שאוכל להביע את כל הידע ולהצליח״.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא סנגור עצמי:

  • נסו להעביר לילדכם את האחריות לייצג את עצמו במצבים שונים, למשל בבית הספר או בבית מול מורה, חבר או בן משפחה.

  • דרשו מילדכם להשתמש בשלבי הסנגור העצמי כאשר הוא רוצה דבר מה מכם.
    למשל, ״חשוב לי להצליח במתמטיקה. בגלל המוסחות שלי אני מתקשה בהבנת ההסברים בכיתה ומתקשה להתמודד עם שיעורי הבית ולכן בעיני אני זקוק לשיעורים פרטיים או לעזרה מכם בשעות אחר הצהריים״.

  • תרגלו עם ילדכם כיצד לפנות למורה, מדריך או חבר בצורה מכבדת וברורה תוך שימוש בשלושת שלבי הסנגור. כך יגיע ילדכם מוכן לסיטואציה.

מידע נוסף בנושא סנגור עצמי:

bottom of page