top of page

פתיחה       

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) לבתי הספר היסודיים פועלת בכל בתי הספר היסודיים בעיר הרצליה בשנתיים האחרונות. עד כה פעלה התכנית בשכבות ג'-ה' ובשנת הלימודים הנוכחית מצטרפות אליה שכבות א'-ב'.

מטרת העל של תכנית א.י.ל הינה קידום תפקוד לימודי תוך התייחסות למרכיבים רגשיים-חברתיים.

את התכנית הגתה ויזמה ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש היחידה ללקויות למידה וקשב במרכז הבינתחומי הרצליה. התכנית פותחה על ידי צוות היחידה ללקויות למידה והפרעות קשב במרכז הבינתחומי הרצליה ומופעלת בתמיכת עיריית הרצליה תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך.

תכנית א.י.ל לבתי הספר היסודיים מבוססת על הידע הקיים בספרות המחקרית, על הניסיון שנצבר מהפעלת התכנית עד כה ועל ממצאי המחקר המלווה את התכנית.
התכנית מיועדת לכלל תלמידי כיתות א'-ב' ותכניה מועברים על ידי מחנכת הכיתה. צוות בית הספר עובר השתלמויות, הדרכה וליווי המסייעים לו בהעמקת הידע ההתפתחותי הנוגע לתהליכי למידה וקשב בקרב תלמידים.

התכנית מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים השזורים זה בזה – תפקוד לימודי, יחסים בינאישיים ומצב רוח.

בשנה הראשונה של התכנית יעסקו התלמידים בקשרים שבין התפקוד הלימודי לחוויות הרגשיות ולמצב הרוח כמו גם ליחסים עם אחרים (ילדים ומבוגרים). כמו כן ילמדו אסטרטגיות התארגנות ללמידה יעילה, הן בכיתה והן בבית; מיומנויות שיסייעו להם ביצירת קשרים בינאישיים טובים עם ילדים ומבוגרים; מיומנויות לפיתוח יכולת עצירה ועיכוב התגובה ומיומנויות המיועדות לקידום גמישות מחשבתית. 

התכנית תועבר בכיתה אחת לשבוע, בשעה קבועה במערכת השעות. הלמידה תכלול הפעלות והמחשות במסגרת כיתתית כמו גם תרגול ויישום במסגרת הבית.

מעורבותכם בתהליך הלמידה בתכנית א.י.ל חיונית ביותר. כדי שהמיומנויות הנלמדות בכיתה יופנמו יש צורך בביסוס רצף עבודה בין המתרחש בכיתה למתרחש בבית. נבקשכם לסייע לילדכם לתרגל את המיומנויות שילמדו בבית הספר במטרה שאלו יוטמעו ויהפכו לחלק ממכלול המיומנויות שברשותם.

התכנית תילמד בכיתה לפי נושאים. בפתחו של כל נושא תקבלו מכתב הכולל הסבר על התכנים המרכזיים שיועברו בשיעורים וכן הכוונה להמשך עבודה בבית.

bottom of page