top of page

עיכוב תגובה           

במסגרת תכנית אני יכול להצליח בכיתתנו, אנו עוסקים גם בנושא עיכוב תגובה ובפיתוח יכולת עצירה. יכולת זו הינה חלק ממכלול תפקודים בשם "תפקודים ניהוליים" (Executive Functioning). תפקודים אלו אחראיים על תהליכי תכנון, ארגון, בקרה וויסות עצמי.

במהלך הנושא הילדים לומדים מדוע חשוב לבצע עצירה הן בתחום הלימודי (למשל כאשר לא מצליחים לבצע משימה בדף עבודה) והן בתחום החברתי-רגשי (למשל כאשר כועסים מאוד על חבר). בנוסף הם ילמדו על תפקידו של המוח כמאפשר את השליטה על ההתנהגות וילמדו להיעזר בתמרור עצור ככלי לביצוע עצירה.

כדי להעצים את תהליך הלמידה על המוח ואת השימוש בתמרור עצור ככלי לעצירה, נבקש את שיתוף הפעולה שלכם.

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא עיכוב תגובה בבית:

  • ​​משימת חקר המוח כמפקד על הגוף: בסיום המפגש שייערך בכיתה הילדים יתבקשו לחקור כיצד המוח מפקד על הגוף. נבקשכם לסייע להם בהבנת הנושא באמצעות עיון בספרים או באינטרנט ובחיפוש אחר תמונות או סרטונים. את תוצרי משימת החקר התלמידים יתבקשו להביא איתם בהמשך לכיתה.

  • משימת תמרור עצור:

  • בסיום אחד המפגשים בכיתה הילדים יתבקשו לחשוב מתי חשוב לבצע עצירה בבית. נבקשכם למלא עימם את דפי העבודה שיקבלו בכיתה, אותם יצטרכו בהמשך להביא למפגש.

מידע נוסף בנושא עיכוב תגובה בבית:

bottom of page