top of page

פתיחת שנה ב           

נזכיר שתכנית אני יכול להצליח (א.י.ל) לבתי הספר היסודיים, שכבות א'-ב', ממשיכה את פעילותה בכיתה ב׳. מטרת העל של תכנית א.י.ל הינה קידום תפקוד לימודי תוך התייחסות למרכיבים רגשיים-חברתיים.

 

התכנית מבוססת על הידע הקיים בספרות המחקרית, על הניסיון שנצבר מהפעלת התכנית עד כה ועל ממצאי המחקר המלווה את התכנית. 

התכנית מיועדת לכלל תלמידי כיתות א-ב ותכניה מועברים על ידי מחנכת הכיתה. צוות בית הספר עובר השתלמויות, הדרכה וליווי המסייעים לו להעמיק את הידע ההתפתחותי על תהליכי למידה וקשב בקרב תלמידים.

התכנית מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים השזורים זה בזה – תפקוד לימודי, יחסים בינאישיים ומצב רוח.

בשנה השנייה של התכנית יעסקו התלמידים במודעות עצמית תוך דגש על תהליכי למידה ותפקודים לימודיים. לצורך כך יבחנו את היכולות והחוזקות האישיות שלהם לצד החולשות והאתגרים העומדים בפניהם, תוך שימת דגש על חיזוק יכולת ההתמודדות עם האתגרים הללו; ילמדו כיצד לזהות רגשות ולאמוד את עוצמתם ויתרגלו טכניקות לוויסות עצמי במהלך ביצוע מטלות לימודיות ומצבים חברתיים; ילמדו זיכרון עבודה מה הוא, ואת חשיבותן של הוראות, ויחזקו מיומנויות לשיפור הבנתן. כמו כן ילמדו מיומנויות שנועדו לקדם תפקוד עצמאי בלמידה וירכשו כלים לפתרון בעיות שכיחות בחיי היומיום בבית הספר.

בדומה לשנה הקודמת, מעורבותכם בתהליך הלמידה מרכזית ביותר. חשוב לבסס רצף עבודה בין המתרחש בכיתה למתרחש בבית. נבקשכם לסייע לילדכם לתרגל את המיומנויות שילמדו בבית הספר במטרה שאלו יוטמעו ויהפכו לחלק ממכלול המיומנויות שברשותם.

התכנית תילמד בכיתה לפי נושאים. בפתחו של כל נושא תקבלו מכתב הכולל הסבר על התכנים המרכזיים שיועברו במפגשים וכן הכוונה להמשך עבודה בבית.

bottom of page