top of page

זיכרון עבודה והבנת הוראות          

במסגרת תכנית א.י.ל בכיתתנו, נתחיל בשבוע הבא בלמידת הנושא העוסק בזיכרון עבודה והבנת הוראות.  במהלכה ילמדו התלמידים מה הוא זיכרון עבודה ומדוע הוא חשוב כאשר צריך להבין ולזכור הוראות. התלמידים ייחשפו להוראות בתחומים שונים ויבינו את החשיבות של הבנת הוראות בתהליכי למידה.

במסגרת המפגשים יתבקשו התלמידים לכתוב הוראות על פי מילת הוראה שיקבלו. הפעילות תסוכם ב"מסיבת הוראות".

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא זיכרון עבודה והבנת הוראות בבית:

  • היערכות ל"מסיבת הוראות":

  • 1. בדקו מהי מילת ההוראה שהוגרלה וסייעו לילדכם להתחפש אליה. ניתן למשל ליצור כובע עם מילת ההוראה, להכין שלט ולחברו לחולצה או כל רעיון יצירתי אחר. יש לכתוב את מילת ההוראה בכתב גדול וברור.

  • 2. סייעו לילדכם להבין את משמעות מילת ההוראה והתכוננו איתו למצב בו יתבקש להסביר בפני הכיתה את מילת ההוראה.

  • 3. סייעו לילדכם להכין כשלוש או ארבע הוראות הפותחות במילת ההוראה אליה התחפש. אם המילה שהוגרלה היא "הַקֵּף" למשל, יש להכין כשלוש הוראות הפותחות בה, כגון "הקף את הבית הגדול ביותר בשורה", "הקף את האות הראשונה בכל מילה" וכדומה. ניתן ליצור מראש דף עם הוראות ולצלמו בהעתקים שיחולקו לכלל תלמידי הכיתה, או לחלופין להקריא ההוראות בכיתה ולהכתיבן לשאר התלמידים.

  • לסיכום, במסיבת ההוראות יתבקש ילדכם להציג את מילת ההוראה אליה התחפש, להסביר ולהדגים מה כוונת מילת ההוראה, ולהציג לכיתה את ההוראות שהכין. ילדי הכיתה יתבקשו למלא אחר ההוראות.

מידע נוסף בנושא זיכרון עבודה והבנת הוראות בבית:

bottom of page