top of page

סיכום שנה ב             

שנה זו התמקדה ב:

  • מודעות עצמית.

  • זיהוי רגשות.

  • זיכרון עבודה והבנת הוראות.

  • עצמאות בלמידה.

במפגשים המסכמים התלמידים יחזרו על הכלים והנושאים שלמדו במהלך התכנית ויקבלו הזדמנות לערוך רפלקציה אישית. כל ילד יסכם באופן אישי כיצד המפגשים עזרו לו להתמודד עם משימות ואתגרים, הן בעת למידה בכיתה ובבית והן בסיטואציות אישיות, חברתיות ומשפחתיות.

אנו מזמינים אתכם להמשיך את תהליך הרפלקציה בבית ולשאול את הילד כיצד מפגשי א.י.ל סייעו לו להצליח.

התלמידים יכינו תעודת סיום אישית בה יציינו במה הם מרגישים טובים ומיוחדים. הכנת התעודה נועדה לחזק אותם על המאמץ ועל ההשקעה שלהם לאורך השנתיים האחרונות ולהאיר עבורם את נקודות החוזק האישיות שלהם. אנא בקשו מילדכם לראות את התעודה ושבחו אותו על עשייתו. אתם מוזמנים להוסיף לתעודה דברים ראויים לשבח שהתרחשו השנה במסגרת הבית והמשפחה הקשורים למיומנויות שנלמדו במפגשים.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה במשימות הבית במהלך השנה.
הצלחת התהליך טמונה בעשייה המשותפת ולקחתם בה חלק חשוב ומשמעותי.

bottom of page