top of page

ויסות רגשי          

ויסות רגשי הוא היכולת לזהות רגשות, מה עומד בבסיסם, לנטר את עוצמת הרגש ולהפעיל מיומנויות המיועדות לשלוט בהתנהגות בלתי רצויה, שנובעת מהרגש. בנושא זה התלמידים לומדים לזהות ולשיים רגשות. לאחר מכן הם מתמקדים בקשר שבין ארועים, רגשות והתנהגות, ולומדים כיצד התנהגות יכולה להשפיע על תהליכי למידה ועל מערכות יחסים. כמו כן, התלמידים לומדים לזהות את עוצמת הרגש שלהם במצבים שונים ולומדים דרכים לויסות רגשי.


הלמידה מלווה בשימוש בכלי עזר לדירוג עוצמת הרגש ('מיכל/קשת עוצמת הרגש'). בנוסף, לתלמידים הוצע מגוון של דרכי ויסות רגשי, והם יתנסו בכיתה בתרגיל נשימה להרגעה עצמית. הם התבקשו לבחור ולהתנסות 2-3 דרכים לויסות רגשי ולבחון מה יעיל עבורם ומה פחות.  אתם מוזמנים לסייע להם בתהליך ההתנסות והבדיקה. 

טיפים ליישום האסטרטגיות בנושא ויסות רגשי בבית:

מידע נוסף בנושא תכנון, התארגנות וניהול זמן בבית:

bottom of page